دوره های تخصصی(Specialty Courses)

Peak Performance Buoyancy:

در این دوره شما یاد خواهید گرفت تا مهارتهای کنترل شناوری خود را به حد اعلایی برسانید و همانند یک غواصی حرفه با تسلط بالایی غواصی کنید

هزینه این دوره 8.900 بات به همراه کتاب آموزشی پدی  و صدور مدرک به همراه 3 غواصی است.

مدت زمان این دوره دو روز است مدرک پیش نیاز آن داشتن گواهینامه Open Water Diver است.


Under Water Navigation:

در این دوره شما کار با قطب نما و جهت یابی در زیر آب را فرا خواهید گرفت.به طوری که در حین غواصی مسیر درست را یافته و از اشتباهات بکاهید.

هزینه این دوره 8.900 بات به همراه کتاب آموزشی پدی  و صدور مدرک به همراه 3 غواصی است.

مدت زمان این دوره یک روز است مدرک پیش نیاز آن داشتن گواهینامه Open Water Diver است.


Deep:

در این دوره شما تخصص و مهارتهای غواصی در بخشهای عمیق را فرا خواهید گرفت وپس از اتمام این دوره مجاز به غواصی تا عمق 40 متر می شوید.

هزینه این دوره 11.900 بات به همراه کتاب آموزشی پدی و صدور مدرک به همراه 6 غواصی  است.
مدت زمان این دوره دو روز است مدرک پیش نیاز آن داشتن گواهینامهAdvanced Open Water است.


Drift:

در این دوره شما مهارت غواصی در آبهای با جریان شدید را فرا خواهید گرفت.

هزینه این دوره 8.900 بات به همراه کتاب آموزشی پدی  و صدور مدرک به همراه 3 غواصی است.

مدت زمان این دوره یک روز است و مدرک پیش نیاز آن داشتن گواهینامه Open Water Diver است.


Nitrox:

در این دوره شما چگونگی استفاده از هوای غنی شده (هوایی که درصد اکسیژن آن افزایش یافته) را فرا خواهید گرفت.به این معنی که نیتروژن کمتری جذب میکنید و مدت زمان بیشتری غواصی میکنید.
هزینه این دوره 7.800 بات به همراه کتاب آموزشی پدی 
 و صدور مدرک به همراه 3 غواصی با نایتروکس است.

مدت زمان این دوره دو روز است مدرک پیش نیاز آن داشتن گواهینامه Open Water Diver است.


Wreck:

در این دوره شما مهارتهای غواصی در کشتیها یا هواپیماهای مغروق را فرا خواهید گرفت.

هزینه این دوره 11.900 بات به همراه کتاب آموزشی پدی  و صدور مدرک به همراه 6 غواصی است.

مدت زمان این دوره دو روز است مدرک پیش نیاز آن داشتن گواهینامه Advanced Open Water است.

Under Water Photography:

در این دوره شما فنون عکاسی در زیر آب را فرا خواهید گرفت.

هزینه این دوره 8.900 بات به همراه کتاب آموزشی پدی  و صدور مدرک به همراه 3 غواصی است.

مدت زمان این دوره یک روز است مدرک پیش نیاز آن داشتن گواهینامه Open Water Diver است.