مرحله اول  در کار غواصی حرفه ای دایو مستر است  که به عنوان یک PADI PRO فعالیت می کند، کار کردن در کنار یک مربی PADI می تواند دانش و مهارت شما را افزایش دهد تا به عنوان یک فرد حرفه ای در غواصی فعالیت نمایید. دوره آموزشیPADI دایو مستر توانایی های هدایت و رهبری شما را با آموزش شما برای نظارت بر فعالیت های غواصی و کمک به مربیان غواصی افزایش می دهد.


گزارش غواصی